Uddannelsesløft

Uddannelsesløft er kort fortalt muligheden for dagpengemodtagere om at tage en erhvervsuddannelse på dagpenge. Inden du går i gang med at vejlede om uddannelsesløft er det godt at kende den præcise målgruppe:

  1. Ordningen er for ledige ufaglærte og faglærte, der ikke har brugt deres uddannelse de seneste 5 år.
  2. Borger skal være fyldt 30 år ved uddannelsens start.
  3. 4/5 af uddannelsen skal kunne gennemføres indenfor dagpengeperioden OG borger skal være indstillet på at tage resten på ordinære vilkår (SU, elevløn eller skolepraktikydelse). Helt konkret tæller du hvor mange uger, borgeren har tilbage på dagpenge og ganger det med 1,2 så har det maksimale antal uger uddannelsen må vare.
  4. Ordningen gælder kun for uddannelser, hvor der er skolepraktik. I praksis betyder det, at alle EUV 1 elever, der er i målgruppen kan tage deres uddannelse som uddannelsesløft. For EUV 2 og EUV 3 skal du tjekke på www.ug.dk, om der er mulighed for skolepraktik. Det betyder f.eks. at man kan blive pædagogisk assistent på uddannelsesløft, hvis man har lang erfaring som pædagog­medhjælper (EUV 1). Mens det ikke er muligt at skifte branche til social- og sundheds­hjælper via uddannelsesløft, da det vil være en EUV 3, og på denne uddannelse er der ikke skolepraktik.
  5. Vær opmærksom på at borgere med videregående uddannelser og udenlandske uddannelser, der er godkendt i Danmark, kan IKKE komme ind under ordningen. Det er uanset hvor længe det er siden, de tog eller anvendte deres uddannelse.
  6. På positiv-listen kan du se, om den ønskede uddannelse er på 80 eller 100 % af dagpengesatsen: https://star.dk/media/1565/positivlisten-for-puljen-til-uddannelsesloeft-opdateret-august-2017.pdf.

 

Her finder du printvenlig information om uddannelsesløft

 

Andre vilkår

Fritagelse for rådighed:

Borgeren er fritaget for at stå til rådighed under hele uddannelsesløftet. Det gælder også hvis der er længere pauser mellem to skoleophold på hovedforløbet for en EUV 1. Borger er altid velkommen til at søge job; men skal være opmærksomme på, at det kan være en god idé at have tydelige tidsbegrænsede aftaler, hvis de ønsker at gøre uddannelsen færdig. Hvis de opsiger et job for at starte på uddannelsen kan a-kassen betvivle deres rådighed.

Selvom borger er fritaget for rådighed, skal de opfylde EMMA-kriterierne for at komme i skolepraktik. Det betyder at de skal være aktivt søgende efter en praktikplads.

Kombination med praktik:

Det kan være en rigtig god idé, at etablere en praktik, hvis der er en længere pause mellem skoleopholdene. Især på det merkantile område kan en praktik lige før fagprøven være en rigtig god idé. Det giver både en case i en virksomhed at skrive fagprøve om og et netværk til at lande jobbet, når man er færdig med uddannelsen.

Afkort uddannelsen med AMU eller 6 ugers jobrettet:

Selve uddannelsen kan afkortes med relevante AMU-kurser inden uddannelsen starter. Det kan være en smart måde at anvende ventetiden til næste holdstart. Kurserne kan være elementær brandbekæmpelse, førstehjælp eller noget mere fagspecifikt som truck-certifikat til lager og logistikuddannelsen eller et regnskabskursus til en kontorassistent. Du kan få borgeren til at spørge om relevante AMU kurser, når de alligevel er til RKV.

Kombinere uddannelsesløft og voksenlærlingeordningen:

Hvis borgeren er i målgruppen for uddannelsesløft, kan det være en god idé at starte på uddannelsesløft og derefter blive voksenlærling. Det giver både en bedre økonomi og en bedre uddannelse, fordi den praktiske del er foregået i en virksomhed.

Hvis du er lidt kreativ kan det også være en mulighed at starte med at tage en trin 1 uddannelse på uddannelsesløft, og hoppe over til den fulde uddannelse i forbindelse med, at der indgås en voksenlærlingeaftale. Det kan være fra installationsmontør til elektriker eller fra gastronomassistent ti kok. Igen må du en tur på www.ug.dk for at se, hvilke fag der har en kort (trin 1) uddannelse.

Denne øvelser kan bruges, når den ønskede uddannelse ikke kan nås indenfor dagpengeperioden.

Nordsjællands Rekrutteringsservice

Trollesmindealle 27

3400 Hillerød

Telefon: 72 32 31 20

E-mail: kontakt@nrs.support