Her kan du bl.a. læse om vækstpotentialer, de nyeste trends på arbejdsmarkedet og alt andet relevant for erhvervslivet i Nordsjælland

 

Moderat fremgang i byggeriet 2019

Dansk Byggeri Konjunkturanalyse oktober 2018

Den gunstige rente og den forbedrede danske økonomi er forsat drivkraften for det byggeopsving, som har varet siden ca. 2014. Det vurderer Dansk Byggeri i en konjunkturanalyse i oktober 2018. De spår dog en mere moderat vækst i underkanten af 2% i 2019.

Det er især nybyggeriet af boliger samt renoveringsmarkedet, der bærer fremgangen. I modsat retning trækker et fald i anlægsaktiviteterne fra 2019, hvor der især på vej- og baneområdet afsluttes flere projekter end der påbegyndes. På bundlinjen har 4-5 år med ubrudt fremgang betydet, at byggeriet er begyndt at mærke flaskehalse. Det er blevet sværere at skaffe kvalificeret arbejdskraft, og det giver et opadgående pres på lønningerne.

Christiansborg har søgt at fastholde høj aktivitet på boligmarkedet ved at skabe sikkerhed om boligskatterne fra 2021 og frem, og samtidig lempe reglerne for låntagning til køb af sommerhus. Siden 2017 er det blevet lettere at låne til sommerhuse, og pensionister har fået bedre mulighed for at bo i sommerhus hele året. Det kan igen øge behovet for forbedringer af danskernes fritidsboliger. Desuden er håndværkerfradraget gjort permanent, så flere har råd til småreparationer.

Alt i alt ventes professionelle entreprenører og håndværkere at udføre aktiviteter for ca. 220 milliarder kroner i 2019 svarende til 177.000 beskæftigede fagfolk. De fleste opgaver er renovering. Men i forhold til at afdække karakteren af merbeskæftigelsen, er to nøgletal relevante pejlemærker. På landsplan ventes nybyggeriet i 2019 at stige med 2.500 personer, mens renoveringsarbejdet stiger med 1.000 personer. I 2020 forventer Dansk Byggeri, at det er lige omvendt.

Udfordringerne med at skaffe kvalificeret arbejdskraft - og at reparationsarbejde igen kommer til at vinde terræn - tyder især på, at behovet for udlærte svende kan stige inden for forskellige byggefag. Det kan derfor være en idé at tale de forskellige lærlingemuligheder op. Samtidig går det største byggeprojekt i Nordsjælland - Hospital Nordsjælland -  i 2019 ind i den egentlige byggefase. Det åbner byggepladsen for ufaglærte, der kan være beskæftigede frem til 2021.

 

DI prognose: Fremgang i usikre tider

DI Analyse, november 2018

Der hersker betydelig usikkerhed om udviklingen i verdensøkonomien. De internationale prognoser peger i retning af, at har væksten toppet, men den vil forsat holde sig på et rimeligt niveau i de kommende år. De seneste internationale prognoser er præget af nedjusteringer, men der er fortsat udsigt til fremgang. Dansk Industri (DI) skønner i en prognose fra november, at vi kan få en vækst i dansk BNP på 1,8 pct. om året i både 2019 og 2020 og en merbeskæftigelse på lidt over 60.000 personer.

 

Eksport i modvind kompenseres af øget dansk privatforbrug

DI bemærker at dansk eksport er kommet i modvind. Den store motor i dansk økonomi har siden starten af 2017 stået meget stille og dermed ikke bidraget til fremgangen i dansk økonomi. Det har væksten i det danske privatforbrug derimod. De seneste tre år har vi set en årlig vækst i privatforbruget på mindst 2 pct. i Danmark. DI forventer at fremgangen forsætter og tager til fremadrettet med en vækst på op mod 2½ pct. i 2019 og 2020.

I forhold til eksporten er det DI´s vurdering at den er i usikkert farvand. Først og fremmest ser den globale højkonjunktur ud til at have toppet. I både USA og store dele af Europa er presset på arbejdsmarkedet stigende, og mangel på arbejdskraft dæmper væksten i de kommende år.

Handelskrigen mellem USA og Kina, udfaldet af Brexit og svage tyske nøgletal er med til at skabe usikkerhed for væksten i de kommende år. Samtidig er der udsigt til en normalisering af USA’s pengepolitik (og snart også eurolandenes), hvilket vil dæmpe væksten gennem højere renter. Alligevel ventes den globale vækst at være på 3,5 % de næste to år, men der er en aftagende tillid.

 

Rigeligt rum til investeringer og forventet fremgang i beskæftigelsen

Danskerne har i de forgangne år valgt ikke at bruge rub og stub. Husholdningerne bruger godt og vel 95 kr. på forbrug for hver 100 kr., der kommer ind på kontoen. Det er modsat forbruget op til 2008, hvor de brugte væsentligt mere end indkomsterne burde give anledning til.

Foreløbige tal viser, at opsparingen forsætter. Der er således forsat luft i budgettet og penge på kontoen til et højere forbrug i husholdningerne. Samtidig har den generelle fremgang i økonomien givet anledning til flere erhvervs- og boliginvesteringer i de senere år, og fremgangen ventes at forsætte.

Erhvervsinvesteringerne ventes at stige med omkring 4 pct. I både 2019 og 2020 i takt med den generelle fremgang i økonomien og øget udnyttelse af kapaciteten af maskiner og bygninger. Faktisk er der forsat et betydeligt potentiale for, at virksomhederne vil øge investeringerne. Særligt de små og mellemstore ventes, at skyde penge i den teknologiske udvikling, øget automatisering og den digitale udvikling.

DI´s prognoser kalkulerer med en vækst på mere end 60.000 beskæftigede de næste to år. Det er især det private arbejdsmarked, der tager fra, mens det offentlige anslås at følge trop med 3.500 meransatte. De ekstra hænder forventes at blive rekrutteret blandt ældre, der går senere på pension, ledige og udenlandsk arbejdskraft.

 

 

 

DI prognose over beskæftigelsen i Danmark frem mod 2020.

Den beskæftigede arbejdsstyrke ventes at komme tæt på 3.050.000 ved udgangen af 2020. Det svarer til en udvidelse med lidt over 60.000 personer.

 

Link til rapporten:

https://www.danskindustri.dk/arkiv/analyser/2018/11/fremgang-i-usikre-tider/

 

Se også erhvervssektionen på Frederiksborg Amts Avis:

http://www.e-pages.dk/erhvervnordsjaelland/65/

 

Nordsjællands Rekrutteringsservice

Trollesmindealle 27

3400 Hillerød

Telefon: 72 32 31 20

E-mail: kontakt@nrs.support